Det blev ett rungande ja 
Pastor Bärssell hade läst en artikel om sparbanker i Tidskriften Läsning för Folket och fått idén om bildandet av en sparbank. I december år 1836 föreslog pastorn i en längre skrivelse, som i flera handskrivna exemplar skickades ut i socknen, bildandet av en sparbank. Skrivelsen utgjorde också en inbjudan till "hvarje upplyst och välsinnad medlem af Husby församling till öfverläggning härom Söndagen den 15 nästkommande Januari 1837".

I skrivelsen står bland annat " I hafven tilläfventyrs hört talas om en så kallas Spar-bank i Fahlun. Det är en inrättning egentligen för de arbetande och fattige, men der hvilken som vill insätta en bespard penning, får ränta på den, ja, till och med belöning om han ordenligt insätter en viss summa årligen." Han ger flera exempel på hur viktigt det är att börja hushålla i tid med pengarna "ty stackars den som börjar spara, när han ej har mer igen".

Bärssells brev väckte stort intresse och en sammankomst hölls i sockenstugan den 15 januari 1837, den dag som alltså räknas som Husby Sockens Sparbanks födelsedag.

Svaret på frågan "Om en Sparbanksinrättning i Husby vore så af behofvet påkallad och ansågs kunna medföra så mycken nytta, att några af församlingens Respective Ledamöter vill med någon afgift bidra till en sådan inrättnings bildande och upprätthållande" blev jakande i både ord och handling och bidrag från nio personer kunde tas emot.

Den första kunden
Den 5 februari 1837 uppsökte en dräng pastorn (kassören) efter högmässan och bad att få sätta in 3 Rdr 16 sk. bco. Han fick 27 efterföljare, innan man vid direktionssammanträdet överenskom om "tour mellan Directeurerne". Enligt turlistan skulle en av dem vara närvarande och biträda kassören vid insättningarna. Ordföranden skulle börja redan dagen därpå och banken skulle sedan hållas öppen efter högmässan varje söndag.

Den första direktionen för Sparbanken
Ledamot av Sparbanken kunde var och en bli "som medelst någon för fem år bestämd årlig afgift, minst 24 skilling banco, tillskapar och uppehåller den till betäckande af räntebrist och utgifter nödiga hjelpfonden".

Direktionen valdes av ledamöterna och skulle bestå "af sex för säker förmögenhet och redlighet kända män vare sig emellan eller utom ledamöternas antal".

Brukspatronen och delägaren i Klosters Bruk, H.F. Lagergren, blev sparbanksdirektionens förste ordförande, men lämnade denna post redan med utgången av bankens första verksamhetsår.

Övriga medlemmar av den första direktionen:
Brukspatron H.F. Lagergren
Brukspatron O.A. Schaerström
Regementsskrivare P.G. Hanngren
Mönsterskrivare A. Samuelsson
Bergsnämdemannen A. Matsson
Kyrkovärden A. Göransson

Tidslinje
1837 - Sparbanken grundas i Dala-Husby av pastor J. Bärssell
1862 - Hedemora Sparbank grundades
1863 - Stora Skedvi Sparbank grundades
1908 - Filial öppnas i Långshyttan och Stjärnsund
1924 - Sparbankshuset i Dala-Husby invigs den 28 september
1970 - Sparbanken HHS bildas
2003 - Sparbanken HHS byter namn till Södra Dalarnas Sparbank
2012 – Södra Dalarnas Sparbank firar 175 år
2019 - Södra Dalarnas Sparbank ombildas till aktiebolag med Sparbanksstiftelsen Södra Dalarna som enda ägare.
2022 - Södra Dalarnas Sparbank firar 185 år
2024 - Södra Dalarnas Sparbank går samman med Bergslagens Sparbank och bildar Sparbanken Bergslagen